Home
About Us Promotion Fuji Smart Card News Branches Contact Us
 
Top Class Vision
Top Team Work
Organization Chart of Fuji Group
Top Power
Top Ideas
Top Quality
Top Mind
Top Award
Top Flavor
 
Top Power

ถึงแม้ว่าฟูจิกรุ๊ปดำเนินการด้านร้านอาหารเป็นธุรกิจหลัก แต่เรายังมีหน่วยธุรกิจย่อยเพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Sharedholders

Tana Fresh Co., Ltd.

เป็นบริษัทจัดหาวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อพัฒนาและเพิ่มผลิตผลให้ตรงกับความต้องการด้านการขายมากที่สุด

Tana Food & Beverage Co., Ltd.

เป็นบริษัทย่อยในเครือฟูจิที่แตกหน่อออกมาเพื่อตอบสนองระบบธุรกิจทั้งหมดของบริษัท โดยจะดูแลในส่วนของการจัดการเก็บสินค้าในโกดังที่ใช้เป็นโรงเก็บของสำหรับฟูจิกรุ๊ป อีกทั้งยังช่วยบริหารด้านการตลาดสำหรับบริษัททั้งหมดภายใต้ชื่อฟูจิกรุ๊ปอีกด้วย

TANA Creative Life Co., Ltd.

ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เรามีบริการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่พัก รวมถึงดูแลในส่วนของการปล่อยเช่าพื้นที่ของฟูจิกรุ๊ปทั้งหมด

Asia Natural Grow Supplement Co., Ltd.

จากการเจริญเติบโตอย่างโดดเด่นของตลาดเครื่องดื่มในเมืองไทย ทำให้ฟูจิกรุ๊ปรุดหน้าเปิด Asia Natural Grow Supplement เพื่อดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของฟูจิกรุ๊ป

POS Network Solution Co., Ltd.

ที่ฟูจิกรุ๊ปเราตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบ I.T. เพื่อใช้ในการจัดการระบบในองค์กร เราจึงจัดตั้ง POS Network Solution Co.,Ltd ขึ้น เพื่อช่วยดำเนินการด้านการวางระบบทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการบริหารงานด้านอื่นๆ

K2 Interior Creation Co., Ltd.

รับผิดชอบด้านงานออกแบบและตกแต่งร้านอาหารฟูจิทุกสาขา รวมไปถึงการบริการตกแต่งภายในสำหรับลูกค้าอื่นๆ อีกด้วย

Infinite Creation Co., Ltd.

เป็นบริษัทโฆษณาที่ให้บริการด้านการกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ การวางแผนและการจัดซื้อสื่อ การสื่อสารทางการตลาดรวมถึงการรับผลิตสื่อการตลาดให้กับบริษัทใหญ่เป็นหลัก แต่เรายังขยายธุรกิจด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าจากภายนอกด้วยเช่นกัน